Analitičke tehnike i istraživanja

Kroz čitav razvoj sprovodimo analitička istraživanja i procene kako bismo mogli da garantujemo najviše standarde kvaliteta svojih proizvoda. Iste standarde kvaliteta primenjujemo i na ceo proces razvoja, od sirovina do gotovih proizvoda.

Analitičke metode koje nastaju na osnovu naših sopstvenih inovacija i znanja nalaze se u središtu razvoja i kasnijeg životnog ciklusa aktivnih supstanci i gotovih proizvoda. Pomažu nam da dobijemo informacije presudne za razvoj i kontrolu kvaliteta. Koristimo ih da bismo mogli da garantujemo kvalitet svih sirovina, materijala, intermedijera i gotovih proizvoda u svim fazama istraživanja, razvoja i proizvodnje, ali i da bismo dokazali kvalitet kada se proizvod pušta u promet.

Stalno unapređujemo analitička znanja i uvodimo različite nove analitičke tehnike i metodologije, pri čemu sarađujemo sa institutima, univerzitetima i specijalizovanim kompanijama.

Savremene analitičke tehnike pomažu nam u razvoju najnaprednijih generičkih lekova sa dodatnom vrednošću, a to su proizvodi sa kojima najčešće ulazimo na tržišta kao prvi generički proizvođač. Proizvodimo lekove ekvivalentne referentnim lekovima izvornog proizvođača, koji su često u mnogim parametrima kvaliteta, unapređena verzija.

Analizne tehnike in raziskave

Najnovije analitičke tehnike

Naša vrhunska oprema omogućava nam da koristimo napredne analitičke tehnike, koje podržavaju najzahtevnije razvojne projekte. Možemo da odredimo i procenimo ključne parametre koji definišu bezbednost, kvalitet i efikasnost naših lekova i proizvoda.

Koristeći in vitro ispitivanje oslobađanja aktivne supstance, obezbeđujemo odgovarajuće in vivo oslobađanje i optimalno dejstvo naših lekova. Mikroskopske i spektroskopske analize pružaju nam uvid u jezgro proizvedenog leka na nivou nanometra, što nam omogućava da posmatramo pojedinačne elemente od kojih su napravljeni naši proizvodi. Najnaprednijim hromatografskim tehnikama možemo da pokrijemo čitav spektar redova veličina, od određivanja sadržaja aktivnih supstanci do otkrivanja nečistoća i tragova na nivou milionitih delova. Koncentracije aktivnih supstanci u biološkim materijalima procenjuju se u savremenoj bioanalitičkoj laboratoriji.

Održavamo najstrože bezbednosne granice kako bismo obezbedili najviši nivo čistoće naših aktivnih supstanci i gotovih lekova. Poštujemo međunarodne smernice i koristimo višegodišnja znanja svojih stručnjaka. Uzimajući u obzir etičke aspekte razvoja lekova, sprovodimo  analize in silico i in vitro i na taj način izbegavamo ispitivanja na životinjama (in vivo toksikološka ispitivanja).

Istražite više

Multiparty banner 1

LEKOVI

Omogućavamo sigurno i efkiasno lečenje visokokvalitetnim lekovima.

Više

O NAMA

Neprekidno ojačavamo svoj položaj jedne od vodećih generičkih farmaceutskih kompanija na svetu.

Više

ZAPOSLENJE

Ujedinjeni, negujemo okolinu zasnovanu na međusobnom poverenju, poštovanju, saradnji, neprekidnom učenju i odgovornom stavu prema poslu koji obavljamo.

Više