Krkin Pravilnik o radu

Pravilnik o radu je glavni dokument koji pokriva korporativnu usklađenost kompanije Krka, d.d., Novo Mesto.

Pravilnik o radu definiše principe i pravila etičkog poslovanja, koji su obavezujući za sve zaposlene u grupi Krka. On služi kao priručnik i radni okvir za očekivano, odgovorno i etičko ponašanje tokom obavljanja posla, dok naš rad i poslovne aktivnosti moraju uvek da budu usklađeni sa pravilima, javnim preporukama, standardima, politikama i internim pravilima kompanije i sa dobrom poslovnom praksom.

Mi očekujemo da se naši dobavljači i drugi poslovni partneri Krke i njenih filijala upoznaju sa Pravilnikom i da ga se pridržavaju kada zaključe posao sa Krkom.

Poslednji put revidirano januar 2023.