Glavni službenik za usklađivanje sa zakonskom regulativom

Glavni službenik za usklađivanje sa zakonskom regulativom je odgovoran za kontinuiranu procenu rizika korporativne usklađenosti i  koordinaciju poslovnih procesa. Glavni službenik za usklađivanje sa zakonskom regulativom predlaže i postavlja efikasni sistem interne kontrole i vodi računa o podizanju svesti, obukama i savetovanju u vezi sa poboljšanjem integriteta poslovanja. Glavni službenik za usklađivanje sa zakonskom regulativom adresira izveštaje o neodgovarajućem ponašanju i kršenju primenljive regulative, internih pravila i etičkih principa. Glavni službenik za usklađivanje sa zakonskom regulativom je takođe odgovoran za izveštavanje rukovodstvu kompanije o korporativnoj usklađenosti u Krki.

Prijavljivanje neprimerenog ponašanja

Bilo koje zaposleno lice i treće lice može da prijavi sumnju na proneveru.

Ako zaposleni u Krki otkrije bilo kakvu radnju koja ukazuje na sumnju na proneveru, on/ona mora da obavesti svog nadređenog. Ako priroda sumnje na proneveru ili okolnosti ovo ne dozvoljavaju, on/ona mora da obavesti šefa sektora pravnih poslova ili glavnog službenika za usklađivanje sa zakonskom regulativom. Sumnja na proneveru takođe može da se prijavi anonimno. Elektronska adresa za prijavu sumnje na proneveru je compliance.officer@krka.biz.

Ako podnosilac prijave ne želi da ostane anoniman, on/ona može da prijavi sumnju na proneveru putem telefona. Može da pozove sledeće osobe:

  • Glavnog službenika za usklađivanje zakonske regulative na +386 7 331 26 00
  • Šefa pravnih poslova na +386 7 331 95 95

Krka se obavezuje da postupa sa podacima podnosioca prijave poverljivo, profesionalno i sa dužnom pažnjom i da štiti podnosioca prijave adekvatno od bilo kojih osvetničkih mera.

Poslednji put revidirano januar 2023.